Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uzavření obchodní smlouvy, její naplnění a z důvodu následné fakturace a vedení účetnictví. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s předpisy nařizujícími jejich zpracování, uchování a skartaci i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679. Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné. Vaše údaje nejsou automaticky strojově zpracovávány, takže nemáte právo na jejich přenositelnost ve strojově čitelné podobě. Máte také právo na výmaz osobních údajů. V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

Vaše osobní údaje jsou předávány třetí straně a to za účelem vedení externího účetnictví.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU.

p-trol GDPR logo