Registrace

Souhlasem s Registrací Vám vyrobíme na našem webu Vaši osobní stránku, kde budete mít potřebné a důležité informace o každé Vaší čerpací stanici. Dále pak termíny potřebných kontrol a ověření např. ČMI, ČSN atd. Navíc budou na stránkách ke stažení všechny certifikáty a revizni zprávy vystavené naší společností vzhledem k Vám a jednotlivým ČS. Vaši stránku budeme aktualizovat sami dle Vašeho přání či požadavku. Přístup na stránku bude samozřejmě zabezpečený, a data na nich budou považována za důvěrná. Bude rovněž možné si z Vaší strany na stránky dohrát nějaké vlastní soubory. Dále souhlasem s registrací také souhlasíte s uveřejněním Vaší společnosti/čerpací stanice v seznamu našich referencí.

Vyplněním a odesláním tohoto registračního formuláře uděluje zájemce o registraci v systému P-trol, s.r.o. souhlas s evidencí veškerých údajů (vč. osobních) uvedených v tomto formuláři a formulářích dostupných po registraci v databázi provozované společností P-trol, s.r.o., Tovární 727/7, 643 00 Brno – Chrlice, Česká republika, IČ: 29360641, DIČ: CZ29360641(dále jen „Správce“). Osobní údaje poskytnuté Správci budou využívány výhradně pro účely použití spojené se servisem. Jejich ochrana se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”). Jakékoli další nakládání s předmětnými osobními údaji podléhá předchozímu souhlasu zájemce. Zájemce má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i další práva podle Zákona, zejména podle ustanovení § 12 a § 21 Zákona. Zájemce má právo kdykoliv požádat o vymazání údajů z databáze systému zasláním požadavku na emailovou adresu info@www.p-trol.cz.

Výhody registrace:

 1. Přístup do zákaznického systému, kde uvidíte přehledně své čerpací stanice a veškeré informace o nich jako jsou:
  1. Seznam stojanů včetně sériových čísel
  2. Termíny plnění
  3. Termíny ČMI
  4. Termíny ČSN
  5. Obecné informace
 2. Přístup k vydaným certifikátům a směrnicím online
 3. Naposledy vystavené faktury

Podmínky registrace:

Podmínky užívání stanovující pravidla mezi provozovatelem služeb P-trol, s.r.o. a uživatelem těchto služeb.

 1. Používáním služeb P-trol, s.r.o. se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na adrese www.www.p-trol.cz.
 2. Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb.
 3. Zaškrtnutím okénka “Souhlasím s poskytnutím údajů pro registraci” potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými níže.
 4. Uživatel souhlasí, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 6. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb P-trol, s.r.o. a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České Republiky a platnými pravidly používání služeb provozovatele.
 7. Provozovatel má právo ze služby P-trol, s.r.o. odstranit uživatelský účet:
  • jehož uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo má sloužit k páchání trestné činnosti (nebo napomáhání k páchání trestné činnosti).
  • pokud uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele
  • pokud uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást služby
  • pokud budí dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba
  • který se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb
 8. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.
 9. V případě, že v rámci konkrétní služby uživatel bude poskytovat osobní údaje, jejich poskytnutím dává uživatel souhlas s jejich užitím pro potřeby dané služby.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb P-trol, s.r.o., změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb. Uživatel bude s dostatečným předstihem o připravovaných změnách informován prostřednictvím elektronické pošty.
 11. Poučení: vkládání osobních údajů v nastavení služeb je zcela dobrovolné. Tyto údaje slouží jako prostředek k dalšímu použití v rámci služeb provozovatele a nebudou použity k žádným dalším účelům. Potvrzením licenčního ujednání uživatel dává souhlas k uchovávání těchto údajů v rámci služeb provozovatele.P-trol, s.r.o.
 12. Uživatel dává souhlas se zařazením své firmy do referencí provozovatele na webových stránkách www.www.p-trol.cz

Databázi Vám předvyplníme dle Vámi zaslaných informací a prostřednictvím dopisoveho okna nám můžete přímo napsat o případnou ůpravu či opravu jakýchkoliv dat.
Budete pak mít odkudkoliv přístup a přehled o všem podstatném v technologii na Vaší ČS.

Mějte přehled o Vašich důležitý datech!

Registrační formulář

  Souhlasím s podmínkami pro registraci